Sprawdź czy jesteś w Sieci »

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE IPOLSKA.INFO Z ZAWARTYMI W NIM SERWISAMI REGIONALNYMI
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Firma iPolska, zwana w dalszej części regulaminu Administratorem, wykorzystując własny system komputerowy www.ipolska.info świadczy usługi zamawiającemu, zwanemu dalej Użytkownikiem, w zamian za wnoszone przez niego opłaty, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, postanowień wynikających z aktualnie obowiązującego cennika Administratora, warunków korzystania z poszczególnych usług (o ile zostaną ustanowione przez Administratora) oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

2. Regulamin systemu prezentacji oferty produktów i usług Użytkowników (zwanego dalej Prezentacja), znajdujący się pod internetowym adresem Administratora http://www.ipolska.info, z zawartymi w nim adresami (serwisami) regionalnymi, określa w szczególności zakres i warunki świadczenia przez Administratora usług w tym systemie, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora, zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności, a także informacje porządkowe.

3. W ramach systemu www.ipolska.info Administrator udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronach www oraz serwerach należących do Administratora, na czas trwania umowy, z przeznaczeniem na utworzenie Prezentacji, Strony www. W ramach tych usług Użytkownik ma prawo oferować do sprzedaży swoje produkty i usługi, na zasadach określonych przez niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa.

4. Wypełniając formularz rejestracyjny / podpisując umowę i dodając Prezentację, Stronę WWW Użytkownik oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Prezentacji, Strony www, ogłoszeń oraz że materiały i treści nie naruszają praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny / podpisując umowę, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora będących jego własnością, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Prezentacji, Strony www

6. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy i przez jej podpisanie Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią.

INSTALACJA PREZENTACJI, STRONY WWW

7. Użytkownikami mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Użytkownik zobowiązuje się prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i informacji podanych w formularzach: rejestracyjnym i aktualizacji danych.
9. Umieszczając swoją ofertę w Prezentacji, Stronie www Użytkownik oświadcza, że informacje w niej zawarte są prawdziwe i rzetelne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty handlowej prezentowanej za pośrednictwem portalu www.ipolska.info
10. Nieprawidłowe wypełnienie formularza, podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia firmy ze stron internetowych Administratora.
11. Prezentacja jest automatycznie zakładana w chwili wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego / karty prezentacji, który znajduje się pod internetowym adresem Administratora www.ipolska.info

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

12. Warunki umożliwiające korzystanie z Prezentacji w sposób wynikający z charakteru tej usługi zapewni Użytkownik, we własnym zakresie i na własny koszt.

13. Użytkownik ma prawo do:

a. swobodnego korzystania z Prezentacji z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15,
b. dokonywania zmian w treści prezentacji, strony WWW (poprzez specjalnie do tego celu przygotowany moduł zarządzania, dostępny pod adresem internetowym http://www.ipolska.info dział: Panel Klienta),
c. usunięcia Prezentacji w każdej chwili (poprzez wysłanie maila do administratora).

14. Użytkownik zobowiązuje się do:
a. prowadzenia działalności handlowej za pośrednictwem Prezentacji, Strony www zgodnie z przepisami prawa,
b. chronienia danych osobowych Klientów składających zamówienia za pośrednictwem Prezentacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
c. niewykorzystywania Prezentacji, strony www, serwisu ogłoszeniowego w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
d. realizowania swoich zobowiązań wobec Klientów zgodnie z ofertą prezentowaną za pośrednictwem Prezentacji, strony www
e. chronienia danych użytkownika i haseł zabezpieczających, związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami,
f. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie identyfikatora lub haseł zabezpieczających innych Użytkowników Prezentacji w portalu www.ipolska.info lub w jakimkolwiek innym systemie komputerowym,
g. niepodejmowania prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, w przypadku gdy Użytkownik nie posiada takiego zezwolenia,
h. korzystania z Prezentacji , Strony www w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym regulaminem, zasadami wynikającymi z innych dokumentów ogłaszanych przez Administratora oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (netykietą),
i. bieżącego zapoznawania się z ewentualnymi zmianami regulaminu oraz innych dokumentów ogłaszanych przez Administratora.
j. informować pisemnie administratora o rezygnacji z usługi nie później niż do 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego

15. Administrator ma prawo do:
a. sporządzania zestawień, raportów, statystyk itp., dotyczących ilości odwiedzin Prezentacji oraz wielkości i częstotliwości zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Prezentacji,
b. usunięcia Prezentacji wraz z zawartością w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, ogólnych zasad korzystania z sieci Internet lub innych przepisów prawa,
c. usunięcia Prezentacji, Strony www wraz z zawartością, w przypadku podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub ofercie, nieprawidłowych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych i informacji,
d. zablokowania lub usunięcia Prezentacji, jak również zaprzestania świadczenia usług w portalu www.ipolska.info Użytkowników, bez podania przyczyn
e. usunięcia całej zawartości serwera www.ipolska.info, w wyjątkowych przypadkach
f. okresowego zawieszania bez uprzedzenia świadczenia usług w portalu www.ipolska.info z powodu konieczności dokonania konserwacji lub modernizacji systemu komputerowego.
g. kontaktowania się w celach związanych z oferowaniem w trakcie rozmowy telefonicznej produktów dostępnych za pośrednictwem iPolska pod wskazany przez użytkownika numerami telefonów

16. Wszelkie prawa autorskie do portalu www.ipolska.info oraz związanych z nim rozwiązań technologicznych (w tym kodów źródłowych oprogramowań) oraz Prezentacji, Stron www przysługują Administratorowi.

ROZLICZENIA

17. W zamian za świadczone usługi Użytkownik zobowiązuje się do terminowego opłacania na rzecz Operatora opłat abonamentowych, stanowiących wynagrodzenie Operatora za świadczenie usług w portalu www.ipolska.info. Wysokość opłaty abonamentowej jest określona w aktualnie obowiązującym cenniku Operatora.

18. Okresami abonamentowymi (rozliczeniowymi) dla usług świadczonych przez Operatora są okresy kwartalne (trzymiesięczne) lub dwunastomiesięczne (roczne). Wyboru okresu abonamentowego (rozliczeniowego) dokonuje Użytkownik w formularzu na stronie www lub umowie.

19. Dane wpisywane przez Użytkownika do formularza zamówienia, umowy podczas wypełniania, zostają automatycznie zapisywane w programie ksiegowym, i na ich podstawie zostaje wystawiona faktura. Użytkownik ma obowiązek uiścić opłatę abonamentową na podstawie tej faktury w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wypełnienia formularza,umowy przelewem na rachunek bankowy Administratora wskazany w fakturze.

20. Nie uiszczenie w terminie opłaty, spowoduje automatyczne ograniczenie świadczenia usług przez Operatora z winy Użytkownika.

21. Prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w internecie lub w wersji drukowanej, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług w portalu www.ipolska.info

22. Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego informowania Administratora o rezygnacji z usługi, nie później niż 30 dni przed końcem okresu rozliczeniowego - nie zachowanie tego terminu spowoduje przedłużenie obowiązywania umowy na świadczenie usługi na następny okres rozliczeniowy.

23. Jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpi po rozpoczęciu następnego okresu rozliczeniowego, zapłata za ten okres rozliczeniowy świadczenia usług należy się w całości.

24. Wszystkie opłaty abonamentowe są opłatami należnymi Administratorowi z góry i będą płatne na podstawie faktur .

25. W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 z późn. zm.) Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

26. Zawieszenie przez Administratora świadczenia usług nie stanowi podstawy do zawieszenia lub ustania obowiązku opłacania abonamentu, ani też do obniżenia jego wysokości.

27. Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego informowania Administratora o wszelkich zmianach danych dotyczących płatnika i odbiorcy faktur VAT, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wystąpienia. W przypadku nie wypełnienia przez Użytkownika tego zobowiązania, przyjmuje się, że faktura została wystawiona prawidłowo, a Użytkownik zobowiązany jest do jej terminowego opłacenia.

28. Administrator będzie informował pisemnie Użytkownika o zmianach cen świadczonych i oferowanych przez niego usług z dwutygodniowym wyprzedzeniem

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

29. Administrator podejmie wszelkie dopuszczalne działania, aby zapewnić poprawne działanie portalu www.ipolska.info oraz aby udostępniane przez jego system informacje były dobrej jakości.

30. Administrator nie gwarantuje, że każdy rodzaj danych będzie spełniał wszelkie wymagania jakościowe, a informacje dostępne za pomocą połączeń międzysieciowych będą w pełni odpowiadały wymaganiom dotyczącym ich wiarygodności, dokładności i zupełności.

31. W żadnym przypadku administrator nie jest i nie będzie stroną jakichkolwiek umów zawartych przez Użytkownika w związku z prezentowaniem jego oferty za pośrednictwem Prezentacji, Strony www, ogłoszen Serwisie Ogłoszeniowym i nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki tych umów.

32. Administrator nie odpowiada za system i sposób rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Klientami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treść oferty handlowej prezentowanej za pośrednictwem Prezentacji, Strony www, Ogłoszeń; pełną odpowiedzialność za nie ponosi Użytkownik,
b. sposób wykorzystywania Prezentacji, Strony www oraz Ogłoszeń przez Użytkownika i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z portalu www.ipolska.info(w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim),
c. realizację zamówienia dokonanego za pośrednictwem Prezentacji,Strony
d. szkody będące następstwem: niezgodnego z prawem wykorzystywaniaPrezentacji, Strony www przez Użytkownika (również tym za szkody wyrządzone osobom trzecim), podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnym, Karcie Prezentacji podania nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji w ofercie handlowej, nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub innych przepisów.
e. szkody będące następstwem ujawnienia lub posługiwania się przez osoby trzecie danymi użytkownik i hasłem zabezpieczającym Użytkownika,
f. naruszenie przez Użytkownika praw, o których mowa w pkt. 5; pełną odpowiedzialność za ich naruszenie ponosi Użytkownik,
g. informacje pobrane z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania,
h. jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu i/lub utratę danych (w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Umowa o świadczenie usług w portalu www.ipolska.info produktów i usług Użytkowników zostaje zawarta w na czas określony. Wyboru okresu obowiązywania umowy dokonuje Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub Karty Prezentacji wraz z Umową.

34. Zarówno Administrator, jak i Użytkownik zobowiązują się wzajemnie chronić swe dane i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

35. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany postanowień regulaminu będą dostępne pod internetowym adresem Administratora http://www.ipolska.info i obowiązują z dniem ich umieszczenia na stronie www.

36. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczących niniejszego Regulaminu i cennika, a także innych informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.

37. Wszystkie uwagi i zapytania związane z portalem www.ipolska.info oferty produktów i usług Użytkowników należy kierować na adres e-mail:

biuro@ipolska.info

38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa.

39. Spory związane ze świadczeniem usług rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.